Målsæ¦tning 2016

Målsætning for det kirkelige arbejde i Vejstrup-Hejls Taps pastorat

Denne målsætning er udarbejdet i løbet af  2015/16  af menighedsrådet i samarbejde med medlemmer af menigheden. Målsætningen skal løbende fornys, mindst en gang i hver valgperiode.

Gudstjenester og andagter

Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og gudstjenestetider.

Vi vil arbejde hen imod en højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Kl. 9.00 gudstjenester kan også være højmesser. Aftengudstjenester lægges bl.a. efter ønske fra det enkelte sogn.

Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter. Det kan være temagudstjeneste, vejgudstjeneste, seniorgudstjeneste, kyndelmissegudstjeneste, Så syng da Hejls, nytårsgudstjeneste, børnegudstjeneste, ungdomsgudstjeneste, salmesangsaftener, fyraftensgudstjeneste.

Koncerter og foredrag:

Der tilstræbes en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Den ene koncert må gerne være med et "stort navn".

Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger og erhvervsdrivende i pastoratet.

Der tilstræbes at der afholdes en række foredrag i løbet af året, evt. i samarbejde med  foreninger og skoler i pastoratet.

Ved at give mange i menigheden opgaver og ansvar ønsker vi at styrke medejerskabet til gudstjeneste og menighedsliv. F.eks gennem:

 • frivilligt arbejde ved alle typer af arrangementer: koncerter, foredrag, møder, kirkekaffe, høstfrokost, minikonfirmand arrangementer til at købe ind, dække bord, lave mad, køre, lave kaffe, bage etc.

 

 • deltagelse i gudstjenester som oplæsere af tekster, ind - og udgangsbøn, etc.

Vi ønsker at fremme skole-kirkesamarbejdet.

 • Samarbejdet med skolen varetages dels af præsten/kulturmedarbejderen og dels      i samarbejde med SKIK (skoletjenesten i Kolding provsti)

Synlighed

Vi ønsker at gøre kirken mere synlig i dagligdagen.

 • Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra præsten, menighedsrådsmedlemmer og andre.
 • Hjemmesiden www.3-menigheden holdes opdateret ved den person der er ansvarlig herfor.
 • Hjemmesideadressen skal fremgå ved annoncering i dagspressen.
 • Til sommerhusudlejningsselskaberne udleveres en oversigt over gudstjenester og andre arrangementer der afvikles i kirkerne i sommerens løb.

Diakoni

Vi er tilsluttet De samvirkende menighedsplejer i Kolding Provsti, som bla står for besøgstjeneste og sommerlejr for familier.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes eller restaureres.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er et mål at sikre en god tilgængelighed for handicappede ved alle tre kirker.

Kirkegårde:

At udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også tilstræbe


at dele af kirkegårdene bevarer deres hovedpræg, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

 

Personalepolitik:

Målet er at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. En arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger. Personalepolitikken revideres hvert 4. år.

Samarbejde med andre sogne, Provsti, Stift og andre kirkelige aktører:

 • Vi vil bevare og udbygge kontakten til vores venskabskirke, Helligåndskirken i Flensborg
 • Vi vil tilstræbe at fastholde et vist antal gudstjenester i de 7 sogne. På nuværende tidspunkt er der fælles gudstjeneste 4. søndag i advent samt aftenen før store bededag.
  • Erfa -gruppe samarbejde mellem gravere og organister ved kirkerne omkring Christiansfeld.

.

 • Endvidere at udbygge samarbejdet i  Kolding Provsti på områder som energimærkning og kalkning af kirkens bygninger, digitalisering af kirkegårdene, personaleadministration etc.

 

Vedtaget på pastoratsrådsmøde den 17. marts 2016